Доступ до публічної інформації

 

ГОРНОСТАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

11.11.2011 року № 50

Про перелік відомостей, що становлять

службову інформацію в районній раді

та перелік публічної інформації

 

Відповідно до статтей 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою реалізації конституційного права особи вільно   збирати,   зберігати, використовувати і поширювати інформацію,  керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Горностаївській районній раді (додається).

2. Затвердити перелік публічної інформації (додається).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Коренко Л.С.

 

 

Голова районної ради                                                         В.М.Шарко

 

                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     районної ради

                                                                                     11.11.2011 р. № 50

 

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію

в Горностаївській районній раді

 

1. У Горностаївській районній раді до службової належить така інформація:

1) що міститься у документах районної ради, які становлять внутрівідомчу  службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності районної ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

 

Керуючий справамивиконавчого

апаратурайонної ради                                                                Л.С.Коренко               

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження голови

районної ради

11.11.2011 р. № 50

 

 

 

Перелік публічної інформації

 

1. Список депутатів Горностаївської районноїради.

2. Склад Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районноїради.

3. Склад президії районноїради, перелік та склад фракцій районноїради.

4. Перелік та склад постійних комісій районноїради.

5. Рекомендації постійних комісій районноїради.

6. Регламент Горностаївськоїрайонної ради.

7. Структура виконавчого апарату районноїради, контактні телефони, місцезнаходження.

8. Положення про виконавчий апарат районноїради.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. Умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

11. Графік особистого прийому головирайонної ради та заступника голови районної ради.

12. Положення про Почесну грамоту і Подяку голів  районної ради та районної державної адміністрації та представлення до державних нагород».

13. Фінансові ресурси (кошторис районноїради, звіт про його виконання).

14. Проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу.

15. Проекти рішень сесій районноїради, що підлягають обговоренню.

16. Протоколи пленарних засідань сесій районноїради.

17. Рішення сесій районноїради, розпорядження голови районної ради.

18. Річний план державних закупівель.

 

Керуючий справамивиконавчого

апаратурайонної ради                                                                Л.С.Коренко


ГОРНОСТАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

11.11.2011 року № 51

Про затвердження Порядку забезпечення

доступу до публічної інформації

 

На підставістатті14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних», керуючисьстаттею55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Горностаївськоїрайонної ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Коренко Л.С.

 

Голова районної ради                                                         В.М.Шарко

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     районної ради

                                                                                     11.11.2011 р. № 51

 

 

Порядок забезпечення доступу

до публічної інформації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Порядок з забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до ст.ст. 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю» «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005 року  № 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.   Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».   

Основні терміни, що використовуються в Порядку:  

запитувачі інформації– фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації– це виконавчий апарат районної ради;

запит на інформацію– це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;  

публічна інформація– це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання районною радою своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні;  

конфіденційна інформація– це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;  

службова інформація– це інформація, що міститься в документах виконавчого апарату Горностаївської районної ради, яка становить внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування»;

таємна інформація- це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;  

нормативно-правовий акт- офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо).  

Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)  фізичних  або юридичних осіб тощо.                        

 

ІI. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ

ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

2.1.Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити наступну інформацію:    

2.1.1. про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основнізавдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);  

2.1.2. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;  

2.1.3. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 

2.1.4. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 

2.1.5. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;  

2.1.6. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

2.1.7.  розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;  

2.1.8. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;  

2.1.9. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

2.1.10. інформацію про діяльність Горностаївської районної  ради, а саме про:  

- її місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;  

- прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників відділів;

- основні функції відділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;  

- розклад роботи та графік прийому громадян; 

2.1.11. вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

2.1.12. перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;  

2.1.13. перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної ради;  

2.1.14. іншу інформацію про діяльність виконавчого апарату Горностаївської районної ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.  

2.2. Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Горностаївської районної ради.  

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.  

Доступ до інформації забезпечується шляхом:  

2.2.1.систематичного та оперативного оприлюднення інформації:  

- в офіційних друкованих виданнях; 

- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;  

- на інформаційних стендах;  

- будь-яким іншим способом.  

2.2.2.надання інформації за запитами на інформацію.  

2.3. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:  

- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;  

- розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;  

- шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.   Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він  правомірно  оприлюднив  її раніше.    

2.4. Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.5. Запит на інформацію подається до Горностаївськоїрайонної ради з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00 (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва) таким чином:   в письмовій формі та факсом за тел. номером (05544) 4-12-49,   в усній формі - відповідальному працівникові начальнику організаційно -загальноговідділу виконавчого апарату районної радиза телефоном – на телефонний номер (05544) 4-15-60.  

2.6. Запит на інформацію повинен містити:  

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;  

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.  

2.7. Відповідальна особа з питань обліку запитів:  

- систематизує та аналізує запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;  

- у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації у спосіб та порядок її отримання;  

- після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передають інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;  

- ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).  

2.8. Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:  

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;  

- у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;  

- у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

2.9. Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації у організаційно - загальному відділівиконавчого апарату районної ради. Письмова відповідь має бути підписана головою районної  ради або заступником  голови.

2.10. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.   При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.  

2.11. Інформація вважається наданою, якщо Горностаївськарайонна рада:  

- забезпечилаїї оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача; 

- забезпечиладоступ до засідань сесії, президії та постійних комісій  Горностаївськоїрайонної ради;  

- надала відповідь на інформацію запитувачу інформації у письмовій формі  або в інший спосіб, якийбизадовольнивзапитувача (телефон, факс, електронна пошта). 

2.12. Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.   Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.  

2.13. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту утаких випадках:  

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

-інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;  

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;  

- не дотримано вимог до запиту.  

2.14. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.  

2.15. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.  

2.16. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:  

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;  

- дату відмови;  

- мотивовану підставу відмови;  

- порядок оскарження відмови;  

- підпис посадової особи.  

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. 

2.17. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у строки, зазначені у п. 2.8., у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.  

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

-прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту наінформацію;  

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;  

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;  

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис посадової особи.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.            

 

 

Керуючий справами виконавчого

апаратурайонної ради                                                                  Л.С.Коренко


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Горностаївською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

 

3) підпис і дату.

 

 

Для оформлення інформаційного запиту

 

 усно: телефон (05544) 4-15-60

 

письмово: 74600, Херсонська область, смт.Горностаївка, вул.Леніна, 145 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 

- від фізичної особи; (зразок)

 

- від юридичної особи; (зразок)

 

- від об’єднань громадян; (зразок)

 

факс: (05544) 4-12-49

електронна пошта: gorn_rayrada@meta.ua

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

 

         Районна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

- районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

 

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

 

- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

 

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 

         Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.